127 Mkr i utdelning 2020

Under maj månad kunde Dunkerstiftelserna lämna en rekordutdelning till Helsingborgs Stad,
Dunkerska sjukhemmet och avkomsttagarna. Utdelningen hänför sig huvudsakligen till den utdelning
som stiftelserna erhöll från Trelleborg AB under 2019 genom stiftelsernas betydande ägande i detta
bolag.

Årsstämman i Trelleborg AB, som avhölls i april, har enligt styrelsens förslag beslutat att det inte skall
ske någon utdelning till aktieägarna 2020. Styrelsen i Trelleborg AB har dock uttalat att ”när
marknadssituationen har stabiliserats och visibilitet i intjäningen normaliserats är det styrelsens
ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för beslut om utdelning för
räkenskapsåret 2019”.

Om inte Trelleborg AB vid extra bolagsstämma under hösten 2020 beslutar om någon utdelning för
räkenskapsåret 2019 kommer det inte att ske annat än möjligen en mycket begränsad utdelning från
Dunkerstiftelserna under 2021.

Dunkerstiftelserna står även i dessa besvärliga tider med Coronaepidemi mycket starka. Årets
rekordutdelning från stiftelserna riskerar på intet sätt Dunkerstiftelsernas finansiella stabilitet eller
tilltro till framtiden.

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px