Henry Dunker testamenterade och donerade till Henry och Gerda Dunkers donationsfonder och Henry och Gerda Dunkers stiftelse en förmögenhet motsvarande 58 miljoner kronor (ungefär det tiodubbla i penningsvärdet år 2019). Detta är idag Dunkerstiftelserna.

Dunkerstiftelsernas avkastning

Genom avkastningen från Dunkerstiftelserna har Helsingborgs stad finansierat bland annat Helsingborgs stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal, Dunkers Kulturhus, nya läktare på fotbollsarenan Olympia samt Helsingborgs Arena. Helsingborgs Konserthus, som invigdes i november 1932, finansierades också till stor del av Henry Dunker medan han fortfarande var i livet. Gerda Dunker hade ett starkt kulturintresse, men varken hon eller Henry visade något intresse för sport. Större delen av det som Helsingborgs stad har gjort för avkastningen har varit kulturrelaterat men i viss mån även utnyttjats till sportändamål. Hur medlen används av Helsingborgs stad beslutas av kommunfullmäktige, där minst två tredjedelars majoritet avgör. Dunkerstiftelserna kan inte påverka detta, utan har bara till uppgift att förvalta kapitalet på bästa sätt enligt testatorns vilja.

Dunkerintressena

Dunkerintressena är den största enskilda aktieägaren och innehar röstmajoriteten i Trelleborg AB. Dunkerintressena utövar sitt ägande genom representation i bolagets valberedning och genom utsedda styrelseledamöter. Dessa har uppdrag i styrelsens revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott.

Enligt Henry Dunkers testamente kan stiftelserna inte sälja sina aktier i Trelleborg AB utan att styrelsen är  enig därom och Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, och Stadsfullmäktige i Helsingborg lämnat godkännande. Enligt testamentet ska tre av styrelsens ledamöter vara bosatta i Helsingborg med omnejd.

Dunkerintressena består av två stiftelser; Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 och Henry och Gerda Dunkers stiftelse. Dessa båda stiftelser kontrollerar i sin tur tre aktiva aktiebolag; Henry Dunkers Förvaltnings AB, Förvaltningsaktiebolaget HD och Aktiebolaget Hevea. Under de senaste 10 åren, fram till 2023, har stiftelserna delat ut ca 1 miljard kronor till Helsingborgs stad och avkomsttagare.

Läs mer om hur Dunkerintressena styrs >>

Konserthuset3
Dunkers_kulturhus2

Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2

Styrelsen som förvaltar Donationsfond Nr 2 har som huvuduppgift att följa och utveckla Trelleborg AB samt att skapa tillväxt för stiftelsernas tillgångar.

En del av den årliga nettoavkastningen i Donationsfond Nr 2 ska läggas till företagets kapital, en del går till avkomsträtter till makarna Dunkers syskon och syskonbarn i tre generationer och resten ska disponeras av Helsingborgs stad.

Den del som tillkommer Helsingborgs stad ska disponeras för något självständigt för Helsingborgs stad gagneligt ändamål inom Helsingborgs stad eller till stadens förskönande eller för underhåll av eller för utvidgning av sådant som tidigare åstadkommits genom avkastning från fonden.

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Denna stiftelses ändamål är i huvudsak att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, främst dem med hemvist i Helsingborg. Makarna Dunkers tidigare bostad Villa Hevea, även kallad Dunkerska villan, ingick i den testerade egendomen och används nu enligt Henry Dunkers förordnande som sjukhem. Stiftelsen grundades redan 1953 dvs, före Henry Dunkers död 1962. Dess uppgift var då att erbjuda vård för äldre inom Helsingborgs stad och att bidra med pengar till cancerforskning. Vid Henrys död övertog stiftelsen Villa Hevea, och 1971 byggdes villan ut. Sedan 1992 drivs det Dunkerska sjukhemmet av Helsingborgs stad och är en del av stadens vårdboenden.
Hevea-modern
Radhuset3

Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1

Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1 administreras och förvaltas av Helsingborgs Stad. Huvudsaklig del av avkastningen ska disponeras för något självständigt för Helsingborgs stad gagneligt ändamål inom Helsingborgs stad eller till stadens förskönande eller för underhåll av eller för utvidgning av sådant som tidigare åstadkommits genom avkastning från fonden.